Comfy | Premium News Theme for WordPress

This option will reset the home page of this site. It will restore any closed widgets or categories.

Reset

turkiyekurtulushareketii

parti tuzugu
PARTİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE KURTULUŞ HAREKETİ

Madde 1. Partinin adı

Partinin adı “Türkiye Kurtuluş Hareketidir”dir. Kısa yazılışı “TKH”dir.

Madde 2. Partinin logosu

Logomuz partimizin her makalesinin üstünde yer alan, gazetemizde ve partimizde bulunan kırmızı renk ağırlıklı amblemdir.


Madde 3. Partinin siyasi görüşü

a- Türkiye Kurtuluş Hareketi’nin Siyasi yönelmesi merkezdir.

b- Türkiye Kurtuluş Hareketi oyun içerisinde sağ ve sol olarak gruplaşmayı reddeder. Oyun içerisinde Türkiye’nin menfaatine olacak her türlü dürüst fikre destek olmayı siyasi düstur olarak kabul eder.

c- Parti üyelerinin gerçek hayattaki görüşleri oyun içerisinde referans alınmaz. Siyasi görüşünü parti içerisinde huzursuzluk yaratacak şekilde yansıtmak kabul edilemez.

Madde 4. Parti Başkanı

a- Türkiye Kurtuluş Hareketi parti başkanı her ayın 15’nde demokratik olarak seçilir.

b- Seçimden önce parti içerisinde istişare yoluyla yine demokratik şekilde başkan veya başkan adayları MKYK ve üyeler tarafından belirlenir.

c- Bu belirlemeler dışında adaylıklar desteklenemez. Bu şekilde adaylık koyanlar partiden ihraç edilir , destekleyenler ise disiplin kuruluna sevk edilir.

d- Parti Başkanı MKYK ve Disiplin Kurulu doğal üyesidir.

e- Parti başkanı MKYK nitelikli çoğunluğunun oyu ile ve onaylanmış üye tam sayısının 3/4’ünün oyu ile görevlerinden uzaklaştırılabilir.

Madde 5. Parti Başkanının Görev Süresi

a- Türkiye Kurtuluş Hareketi başkanı parti teamülleri gereği 1 ay boyunca görev yapar.

b- Hiçbir başkan 2 dönem üst üste başkanlık görevinde bulunamaz.

c- Çok zaruri durumlarda bir başkan adayı için tek seferliğe mahsus “b” maddesi MKYK’nın “tüm”üyelerinin bu yönde görüşü ile geçersiz sayılabilir.

Madde 6. MKYK – Merkez Karar ve Yürütme Kurulu

a- Partinin politikasını belirleyen organdır.

b- MKYK üye sayısı Başkan, Başkan yardımcısı ve genel sekreter hariç 5 kişidir. Görevli sayısının yetersiz kaldığı durumlarda Başkan ve Genel Sekreterin onayı ile sayı yükseltilebilir.

c- MKYK üyeleri Başkan, Başkan yardımcısı, Genel Sekreter, MKYK üyelerinin ve onaylanmış parti üyelerinin ortak kararı ile seçilir ve salt çoğunluk baz alınır.

d- MKYK kararları tüm parti üyeleri, parti milletvekilleri ve parti başkanı için bağlayıcıdır.

e- MKYK kararlarını uygulamayan parti başkanı, üyeler ve milletvekilleri parti disiplin kuruluna sevk edilir.

Madde 7. MKYK üyeleri görev süresi

a- MKYK üyeleri kendi rızaları ile istifa etmedikleri ve “Disiplin Kurulu” tarafından görevlerinden alınmadıkları sürece bu kurulun üyesi olarak kalırlar.

b- MKYK doğal üyesi olan parti başkanının görev süresi sona erdiğinde MKYK üyeliği de sona erer. Ancak kurul 6. Maddenin “b” bendi hükmünce başkanı üye olarak tekrar atayabilir.

c- MKYK üyeleri, üye salt çoğunluğunun teklifi (üye tam sayısının yarısından 1 fazlası)ve nitelikli çoğunluğun (üye tam sayısının 2/3’ün den 1 fazlası) oyu ile MKYK’dan uzaklaştırılabilir.

d- Parti üyeliğinden ayrılan MKYK üyesinin kurul üyeliği de sona erer.

Madde 8. Parti Üyeleri

a- Parti üyeleri oyun sistemi gereği ihraç edilememektedir. Bu yüzden partimizin resmi üyeleri sürekli güncellenecek olan bir listeyle “onaylanmış liste” adı altında yayınlanacaktır.

b- Onaylanmış üye olabilmek için partide en az 1 ay bulunmuş bir üyeyi referans göstermek veya Başkan, Genel Sekreter ve MKYK üyelerinden doğrudan referans almış olmak gerekmektedir.

c- Onaylanmış üyeler MKYK’nın sunduğu tekliflerde eşit söz hakkına sahiptirler. Alınacak kararlar msn kanalında değil bizzat başkanın imzasıyla tüm onaylanmış üyelere mesaj olarak gönderilecek ve 24 saat içinde kararlarını sunmaları beklenecektir.

d- Kararlara verilen cevaplar gizli tutulacaktır. Şahıslarla ilgili olmayan kararlar üyelerin salt çoğunluğunun istemesi halinde açık bir şekilde yayınlanacaktır.

e- Hiçbir üyenin kararlarını özgürce alması engellenemez. Bu tip girişimleri öğrenilen üyeler derhal disiplin kuruluna sevkedilir.

f- Yeni oyuna kayıt olan üyelerimizin referansları olmaması halide 1 aylık deneme evresi olacaktır. Bu dönemde güven sağlayan üyelerimiz “onaylanmış üyeler” listesine dahil edilecektir.

Madde 9. Disiplin Kurulu

a- Disiplin kurulu, parti içi disiplinini ve tüm üyelerin parti tüzüğüne ve oyun kurallarına uymalarını sağlamakla görevlidir.

b- Disiplin kurulu, parti başkanı ve MKYK tarafından atanan 5 asil 2 yedek parti üyesinden oluşur.

c- Disiplinsizliği görülen üyeleri disiplin kurulu üyelerinin tamamı oy birliğiyle disipline sevk edebilir.

d- Parti Genel Sekreteri Disiplin Kurulunun doğal üyesidir.

e- MKYK üyeleri parti başkanı dahil olmak üzere tüm üyelerin salt çoğunluk kararı ile disiplin kuruluna sevk edebilir.

f- Disiplin kurulunca verilen cezalar sorgulanamaz. Disiplin kurulu üyeleri ceza ve yaptırımları şahsi görüşlerine göre değil, parti çıkarlarını ve ahlaki kaideleri göz önünde bulundurarak vermekle yükümlüdür.

g- Disiplin kurulu üyeleri MKYK salt çoğunluğunun teklifi ile disipline sevk edilebilir.

h- Disipline sevk edilen Disiplin Kurulu üyesinin üyeliği düşer ve yerine 1. yedek üye otomatik olarak atanır.

j- Disiplin kurulu, işlenen kusurun, oyun kuralı ihlalinin veya tüzük ihlalinin derecesine göre parti üyelerine para cezası, kınama, uyarı, görevden alma, ihraç gibi yaptırımlar uygulama yetkisine sahiptir.

Madde 10. Disiplin Kurulu Görev Süresi

a- Disiplin Kurulu üyeleri kendi rızaları ile istifa etmedikleri veya ihraç cezası almadıkları sürece bu kurulun üyesi olarak kalırlar.

b- Disiplin kurulu üyeleri MKYK üye salt çoğunluğunun teklifi (üye tam sayısının yarısından 1 fazlası)ve nitelikli çoğunluğun (üye tam sayısının 2/3’ün den 1 fazlası) oyu ile görevlerinden uzaklaştırılabilir.

c- Parti üyeliğinden ayrılan disiplin kurulu üyesinin kurul üyeliği de sona erer.

Madde 11. Milletvekilliği

a- Partimizin ilk 5 e girmesi uzun süreceğinden milletvekili çıkarmak zaman alacaktır. Bu yüzden bu konuda sözlü kurallar daha geçerli olacaktır. Bu konudaki kararlar MKYK üyeleri, Parti Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter Tarafından belirlenecektir.

b- Milletvekilliği için seçim döneminde başka parti kontejanı kullanılacaksa Parti Başkanı gerekli temasları kuracak ve seçilen parti üyelerin onayına sunulacaktır.

c- Bu durumda partinin aktif oy verecek üye sayısı hesaplanacak kesin seçilecek vekil sayısına göre aday sayısı belirlenecektir.

d- Belirlenen adaylarda oyunun aradığı şartlar hariç, Aktif oyun oynamaları, Parti içerisinde aktif görevlerde bulunmaları şartları aranır.

e- Seçimlere sahte hesap karıştırdığı tespit edilen vekil adayları partiden ihraç edilir ve oyun kuralları dahilinde de ceza alması sağlanır.

f- Hiçbir milletvekili üst üste 2 dönem milletvekili adayı olarak gösterilemez.

g- Parti ilk 5 parti arasına girdiğinde bu maddeler geçersiz sayılır ve güncellenmek zorundadır.

Madde 12. Parti içi iletişim

a. Parti içi iletişim, açılmış olan msn kanalından sağlanacaktır.

b. Bu kanallar haricinde parti üyelerinin teklifi ve ortak kararı ile değişik iletişim kanalları oluşturulabilir.

c. Üyelerinin oylamasına sunulan teklifler mesaj olarak yollanır 24 saat içinde cevap vermeleri istenir. 24 saat sonunda gelen cevaplarla birlikte sonuç duyurulur.

Madde 13. Parti organizasyonları

a- Türkiye Kurtuluş Hareketi ,üyelerinin yararına olacak şekilde organizasyonlar kurup çeşitli alanlarda şirket faaliyetleri gösterebilir, yardımlaşma organizasyonları kurabilir.

b- Parti organizasyonları MKYK onayı ile genel başkanın sorumluluğundadır.

c- Parti şirketleri ve organizasyonlar MKYK’nın tamamının onayı olmadan şahıslara aktarılamaz.

d- Şirketlerdeki ürünler gerekli olmadıkça ticari amaçla kullanılamaz. Şirketlerin tek amacı parti üyelerine ihtiyaçları dahilinde yardım sağlamaktır.

e- Parti üyeleri hiçbir şekilde parti şirketlerinde çalışmaya zorlanamazlar.

f- Şirket işletmeleri MKYK’nın onayını alan kişi tarafından yönetilir.

h- Organizasyon yöneticisi, usulsüzlüğü tespit edildiği takdirde parti üyelerinin isteği ile disiplin kuruluna sevk edilebilir. Yönetici aklanana kadar şirket hesaplarına girişi yasaklanır.

Madde 14. Tüzüğün geçerliliği, süresi ve kapsamı

a- Parti tüzüğünün herhangi bir maddesini değiştirebilmek için MKYK’nın salt çoğunluğunun veya üyelerin 1/4 inin teklif vermesi gerekmektedir. Verilen teklifin yürürlüğe konulması için tüm üyelerin 3/4 ‘ünün onaylaması gerekir

b- Tüzük tüm onaylanmış üyeler için geçerlidir. Tüzüğe aykırı hareketleri tespit edilen üyeler ayrım gözetilmeksizin disiplin kuruluna sevk edilecektir.

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=